Shinpi no Sekai El Hazard (TV-2) - 4: The Sweet, White Trap Closes In

Title:Shinpi no Sekai El Hazard (TV-2)
Episode:4: The Sweet, White Trap Closes In

Community Anime Reviews

anime mikomi org