Asu no Yoichi! - boy1: Yoichi, a young traditional 'bushi'

Title:Asu no Yoichi!
Episode:boy1: Yoichi, a young traditional 'bushi'

Community Anime Reviews

anime mikomi org